สรุปการใช้งานเบื้องต้น
ผู้ใช้งานระบบแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัญฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2.1 อาจารย์ประจำ
2.2 อาจารย์ภายนอก
3. เจ้าหน้าที่สำนักงานบัญฑิตศึกษา
4. ผู้บริหารสำนักงานบัญฑิตศึกษา
5. ผู้ดูแลระบบ
การทำงานของระบบ
1. ระบบทำงานร่วมกับฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. ระบบใช้งานเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้แก่ การเสนอหัวข้อ การสอบโครงร่าง การสอบป้องกัน การส่งเล่ม เป็นต้น
3. ผู้ใช้งานสามารถดูวิธีการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานแต่ละระดับได้ เมื่อ log in เข้าสู่ระบบแล้ว
การลงทะเบียน
1. นักศึกษา และอาจารย์ประจำ สามารถใช้รหัสผ่านของสำนักทะเบียน login เพื่อเข้าใช้ระบบได้ทันที
2. การลงทะเบียน อาจารย์ภายนอก เจ้าหน้าที่สำนักงานบัญฑิตศึกษา และผู้บริหารสำนักงานบัญฑิตศึกษา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
E-mail: graduate@mfu.ac.th/graduate.mfu@gmail.com